log in

Highlight Presentation ของ อ. กรอ. อศ. กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์

Highlight Presentation ของ อ. กรอ. อศ. กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ - คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ. กรอ. อศ.) กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำกล่าวจาก ท่านอาจารย์กมล นาคะสุวรรณ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ประธานคณะอนุกรรมการ กรอ.อศ. กลุ่มแม่พิมพ์ “เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ และผู้ที่ต้องการช่างแม่พิมพ์ที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ความสามารถตรงกับการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ การพัฒนายกระดับครูผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรงจริงเพื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดรายการ ชนิด ประเภทของครุภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียน การฝึกทักษะปฏิบัติของนักศึกษา และสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาเน้นความร่วมมือที่จะทำให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการสร้างบุคลากรในอาชีพอย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์เราเดินมาไกล ทุกก้าวของการพัฒนา หวังสร้างบุคลากรสนองความต้องการของสถานประกอบการและผู้ที่ต้องการช่างแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน อาชีวศึกษาจะลดช่องว่างสร้างคน ขอผู้ประกอบการให้โอกาส ร่วมมือ สนับสนุนและเดินเคียงคู่ไปด้วยกัน เราเชื่อมั่นในสิ่งที่กำลังทำ "

Log in or create an account